در رویا ها
<br>در آغوشت می گیرم
<br>نوازشت می کنم
<br>من، آرزوی داشتنت را
<br>به گور نخواهم برد


حبیبیان

896

E