مکن بد میآمیز با بد گران - ز بد کردن بد گران کن کران
<br>نکویی کن و سوی نیکی گرای - بدین از تو خشنود گردد خدای 


فردوسی

896

E