«مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ» سَمَّعَ الله به: فضحه يوم القيامة، يرائي به: يُظْهِر سريرته.
هر کس (کاري را در #پنهان انجام دهد و بعد براي مطرح شدن و #رياکاري آن را) به مردم بشنواند #خداوند او را در روز #قيامت رسوا مي کند، و هر کس (به منظور تظاهر و ريا) کاري را در منظر ديگران انجام دهد خداوند #رازش هويدا مي کند (و #آبرويش را مي برد).


محمد (پیامبر اسلام)

896

E