من آنقدر پولدار نیستم که جنس ارزان بخرم


ضرب المثل ایرانی

896

E