من در رقابت با هیچکس جز خودم نیستم.
<br>هدف من مغلوب کردن آخرین کاری است که انجام داده ام!


بیل گیتس

896

E