دشمن ستمكاران و يار مظلومان باشيد
<br>


علی

896

E