بهترين ‫فرمانروا‬ كسي است كه
<br>‫‏ظلم‬ را از بين ببرد و ‫عدل‬ را زنده كند.
<br>


علی

896

E