فردي بود منعم و بخيل. روزي به مسجد جماعت رفته بود. از ناگاه به خاطرش افتاد که: مبادا چراغ بي سرپوش مانده باشد!

زود برخاست و به خانه دويده، کنيزک را بانگ کرد که: در را مگشا؛ اما سر چراغ را بپوشان تا باد بزر را نخورد.

کنيزک گفت: در را چرا نگشايم؟

گفت: تا پاشنة در خورده نشود!

کنيزک گفت: با چندين تصرف که مي کني، از مسجد تا اينجا آمدن را چرا نمي بيني که کفشت پاره مي شود!

گفت: معذور دار، پا برهنه آمدم، اينک کفشها ام در بغل است!


ناشناس

896

E