از گذشته بیاموزید اما به آن نیاویزید.


همایون کامگار

896

E