خودی خور و بیگانه پرست:<br>منظور از این است که از خود را دوست نداریم و بیگانه را بیشتر دوست دوست میداریم.


ضرب المثل ایرانی

896

E