حکیمی را گفتند با ارزشتر از طلا چیزی دیده ای؟<br>گفت: قناعت


حکیم

896

E