قفل ' دلها ' بامهربانی ومحبت بازمیشود


ضرب المثل ایرانی

896

E