جوجه را آخر پاییز میشمارند. <br>


ضرب المثل ایرانی

896

E