از خودتان انسانیت به یادگار بگذارید نه انسان....
<br>تولید مثل را هر جانوری بلد است.


محمد ناصر سبحان

896

E