چشم چرانی یعنی این که انسان به حق خودش قائل نباشد در دیدن، یعنی از حق خود پافراتر نهادن و به حقوق دیگران تجاوز کردن.
<br>چشم چرانی یعنی که انسان می خواهد خودش را مالک همه کس بداند یعنی زیاده خواهی و خودخواهی.
<br>چشم چرانی یعنی که انسان دوست داشته باشد، جاهای بیشتری از نامحرمان را ببیند و یا اگر نبیند تصور کند.
<br>چشم چرانی یعنی چشم بر غیرت دیگران بستن و غیرت و ناموس دیگران را نادیده انگاشتن.
<br>چشم چرانی یعنی گرم کردن بازار فساد در جامعه، یعنی دودی در چشم همه، حتی خانواده فرد چشم چران.
<br>چشم چرانی یعنی شراکت در بی حجابی دیگران و تشویق و جایزه برای بی عفتان.
<br>چشم چرانی یعنی مقابله با امام زمان، چرا که او حجاب و عفاف را برپاخواهد کرد.
<br>چشم چران در گناه بی حجاب شریک است همانطور که بی حجاب در گناه چشم چران.
<br>چشم چرانی یعنی که نظر، هرز و دل، ول باشد.
<br>چشم چران یعنی غیر قابل اعتماد بودن، یعنی امین نبودن.
<br>چشم چران، محرم هیچ کس نیست، چون چشمش حرمتی برای محرم دیگران قائل نیست.
<br>چشم چران یعنی چراندن چشم در علفزار هرز گناه، بعنی رسیدن به مرحله ی حیوانیت.
<br>چشم چران تا هست بی حجابی هست و بی حجابی تا هست چشم چران راضی است و چشم چران اینچنین به عذاب رضاست.
<br>چشم چران، تعصبی اگر داشته باشد از حسد است و غیرت نیست، غیرت صفتی الهی است و کسی که غیرتی باشد، برای همه غیرت دارد.
<br>چشم چرانی سوز چشم و گداز دل را می زداید و ریح روح را می میراند.
<br>چشم چرانی یعنی دریوزگی یک نگاه از نابندگی روسیاهی دیگر.
<br>چشم چرانی فقط چشم را به چرا نمی برد که دل را نیز می چراند.
<br>چشم چرانی یعنی بی فایده ترین و زبون ترین گناه.چشم چرانی یعنی آلوده کننده ترین اعتیاد.
<br>چشم چرانی یعنی چشم بر عقبی بستن و به دنی ترین دنیا دیده دوختن.
<br>چشم چرانی یعنی کوری در حشر، یعنی سرگردانی در قیامت.
<br>چشم چرانی یعنی گام گذاشتن با دو دیده نابینا بر بند باریک صراط.
<br>چشم چرانی یعنی یک بیماری صعب العلاج، یعنی جسم و روح در عذاب.
<br>چشم چرانی یعنی زنای چشم و بعد زنای فکر و بعد زنای جسم.
<br>چشم چرانی، یعنی تنوع طلبی جنسی، یعنی مشکلات زناشویی و خانودادگی، یعنی عصبی شدن.
<br>چشم چرانی بعنی بیگانه بودن چشم با زمین، یعنی فراموش کردن گور، یعنی عبرت نگرفتن از اهل قبور.
<br>چشم چران باید به دکتر دین و عالم جان مراجعه کند، باید در پی درمان درد رود تا خود را احیا کند.
<br>خداوندا! به حق نظربازانِ چشم پاکت، به حرمت ناظران بر جمالت و چشم بستگان بر عصیانت، ما را از گناهِ نگاه حفظ فرما.


سیاوش آقاجانی

896

E