مرد به خاطر یک عقیده هرکسی را قربانی می‌کند و زن به خاطر یک نفر هر عقیده‌ای را.
<br>اینست که میگویند مرد عقل است و زن قلب.


همایون کامگار

896

E