از آداب سخن گفتن با یک بانو
<br>این است که
<br>اول
<br>به چشمانش گوش فرا دهی....


ناشناس

896

E