طولانی ترین سفرها نیز یک روز با گامی کوچک آغاز میشوند !


گابریل گارسیا مارکز

896

E