قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است !


گابریل گارسیا مارکز

896

E