هیچ بلایی نازل نشده است مگر به علت گناه ، و هیچ بلایی رفع نشده است مگر به سبب توبه


علی

896

E