نه بخاطر رفتن به ‫‏بهشت‬ خوبی میکنم و نه هم از ترس ‫جهنم‬ است که بدی نمی کنم.
<br>فقط سعی میکنم اعتماد خدای را نشکنم که مرا انسان خلق کرد نه حیوان یا هم چیز دیگر.


محمد ناصر سبحان

896

E