حقوق شوهر بالای زن۱- در هر کار از شوهر اطاعت کند بشرط اینکه آن کار گناه و معصیت نباشد.

۲- نان و نفقه خود را باید مطابق قدرت و توان شوهر از او بخواهد .

۳- بدون اجازه شوهر به کسی اجازه ورود به خانه ندهد .

۴- بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود .

۵ - بدون اجازه شوهر از مال او به کس چیزی ندهد.

۶- بدون اجازه شوهر نماز نفل نخواند و روزه نفلی نگیرد .

۷- اگر شوهر او را به بستر فرا خواند بدون عذر شرعی 'حیض ، نفاس ' از پاسخ به درخواست او انکار نورزد .

۸- شوهرش را بخاطر اینکه مال زیادی ندارد یا اینکه صورت و قیافه خوبی ندارد حقیر نشمارد .

۹- اگر در شوهر هر کار بر خلاف شریعت ببیند با رعایت ادب و احترام شوهر ، او را از این کار منع کند ، و مؤدبانه به او تذکر دهد .

۱۱ - در جلو کسی از شوهر شکایت نکند .

۱۲- روی در روی شوهر قرار نگیرد و زبان درازی نکند .

۱۳- با بستگان شوهر جنگ و جدال نکند.


ناشناس

896

E