ناشناس

حقوق شوهر بالای زن
۱- در هر کار از شوهر اطاعت کند بشرط اینکه آن کار گناه و معصیت نباشد.
۲- نان و نفقه خود را باید مطابق قدرت و توان شوهر از او بخواهد .
۳- بدون اجازه شوهر به کسی اجازه ورود به خانه ندهد .
۴- بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود .
۵ - بدون اجازه شوهر از مال او به کس چیزی ندهد.
۶- بدون اجازه شوهر نماز نفل نخواند و روزه نفلی نگیرد .
۷- اگر شوهر او را به بستر فرا خواند بدون عذر شرعی 'حیض ، نفاس ' از پاسخ به درخواست او انکار نورزد .
۸- شوهرش را بخاطر اینکه مال زیادی ندارد یا اینکه صورت و قیافه خوبی ندارد حقیر نشمارد .
۹- اگر در شوهر هر کار بر خلاف شریعت ببیند با رعایت ادب و احترام شوهر ، او را از این کار منع کند ، و مؤدبانه به او تذکر دهد .
۱۱ - در جلو کسی از شوهر شکایت نکند .
۱۲- روی در روی شوهر قرار نگیرد و زبان درازی نکند .
۱۳- با بستگان شوهر جنگ و جدال نکند.