برد بار ترین مردم کسانی هستند که هنگام خشم کردن می بخشند.
<br>شکیباترین مردم کسانی هستندکه خشم خودرافرومی برن.
<br>ثروتمندترین مردم کسانی هستند که به آنچه خدانصیب شان نموده راضی باشند.
<br>دوست ترین مردم به پیشگاه خداوند(ج)کسانی هستند که بیادخداباشند


محمد ناصر سبحان

896

E