می گویم: به چه فکر می‌کنی عزیزم؟
<br>&#39;جواب می‌دهد: &#39;به رنجی که می‌کشم.&#39;
<br>می‌گویم: &#39;می‌فهمم.&#39;
<br>جواب می دهد:&#39; نه نمی‌فهمی. رنج انواع مختلف دارد. هرکسی هم رنج خودش را دارد. نه تو رنج من را می‌فهمی و نه من رنج تو را. مثل خیلی چیزهای شخصی هرکسی هم یک رنج شخصی دارد که هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند آن را بفهمد.&#39;
<br>- آرام روانشاد | ساعت ویرانی


مینیمال های برای زندگی

896

E