فرهنگ لغات با اضافه کردن واژه# مصلحت# در زبان
<br>بزرگترین خدمت را به سیاستمداران و دروغ هایشان کرد.


همایون کامگار

896

E