به بعضیها باید گوش زد کرد :
<br>برای رعایت از صحت دهان و دندان،از فرو بردن هر گونه اعتقادات شخصی خود،در حلق دیگران جدأ خود داری فرمائید.


همایون کامگار

896

E