دوستی کلام زیباییست که هرکس درکش کرد، ترکش نکند ...


ناشناس

896

E