هر کس به خودش خوب است چون کوشش مىکند وجود خوده تقوىت کند
و وجودش هربخشش یک انسان است
خی درفکری خودتان باشید


ناشناس

896

E