..خوشا به حال آنان که میبخشند بی آنکه به یاد آورند..و میگیرند بی آنکه فراموش کنند.


unknown

896

E