ناشناس

آن که میخواهد یتیم خسته را
باز یابد جنت دربسته را