آن که میخواهد یتیم خسته را
باز یابد جنت دربسته را


ناشناس

896

E