ناشناس

زنده گی آب روانیست که روان میگوزرد هرچی تقدیر منو توست همان میگوزرد