از زندگی آموختم تا زمانیکه با کفش کسی راه نرفته ام راه رفتنش را قضاوت نکنم!


ویکتور هوگو

896

E