حرمت گذاشتن به دیگران نشان شخصیت خود تان است.


ناشناس

896

E