سعدی شیرازی

ره نیک مردان آزاده گیر چون ایستاده ای دست افتاده گیر.