ره نیک مردان آزاده گیر چون ایستاده ای دست افتاده گیر.


سعدی شیرازی

896

E