ناشناس

مرد بی علم مانند دیګ است درون اش خالی و بیرونش سیاه.