مرد بی علم مانند دیګ است درون اش خالی و بیرونش سیاه.


ناشناس

896

E