لطیف احمدی

صد بار گناه کردی و دیدی ثمرش را - نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی