از خود تهی و از یار پر باش ..


لطیف احمدی

896

E