ناشناس

جنت نیست جایی بی نمازان بود دوزخ سرا بی نمازان