وقتی احمق هستی که فکر کنی احمق هستی.
از فیلم فورست گامپ


Tom Hanks

896

E