ناشناس

در جهان بزرگ برای کس جای هست بس کوشش کند که جای دیگران را نگیرید