محمد ناصر سبحان

ادمهای خوب امروزی همانانی هستند که بما بدی نمیکنند.