ادمهای خوب امروزی همانانی هستند که بما بدی نمیکنند.


محمد ناصر سبحان

896

E