ناشناس

بدون هدف ما در دایره ای در حرکت هستیم که به منزل نمیرسیم.