ناشناس

مسلمانی دوچیز است و بس نخور مال مردم میآزار کس