مسلمانی دوچیز است و بس نخور مال مردم میآزار کس


ناشناس

896

E