ناشناس

مسلمانی دوچیز است و بس
نخور مال مردم میآزار کس