نیکی چو از حد بگزرد نادان خیال بد کند


سعدی

896

E