شخصی حکایت میکند: در بازار روان بودم، دکانی را دیدم بالای آن نوشته بود: ( اصلاح و معالجه قلب).
میگوید در آن دکان داخل شدم؛ مردی کهن سالی را دیدم،
از بس که متحیر شده بودم برایش گفتم: آیا تو قلب را معالجه میکنی؟؟!! حالتم را دید یک تبسم کرد....
برایم گفت: بلی من معالج قلب هستم، باز از دستم گفت: بیا بنشین!
گوش راستش را نزدیک قلبم نمود، مرا گفت: خاموش باش بعد از چند لحظه برایم گفت:
ای فرزندم! ضربان قلب تو کمی تیز است..... ای فرزندم! تشویش نکن! پیش من دوای آسان است..... ما قلب را معالجه میکنیم اما مطابق نوعیت قلب برایش دوا توصیه میکنیم......
برایش گفتم: توضیح بده!
-گفت: این عملی است که از آباء و اجدادم میراث برده ام....
در دنیا قلب های مختلف است: قلب مشروح..وقلب مجروح.. وقلب مذبوح..قلب رحيق.. وقلب سحيق.. وقلب حريق.. وقلب غريق..قلب منقوع.. وقلب مفجوع.. قلب سليم.. وقلب عليل.. وقلب سقيم.. قلب فياض.. وقلب جياش...قلب مغرور.. وقلب مسرور..
#پاک_است_ذاتی_که_گرداننده_قلبها_است.
-برایش گفتم:
پیش یک حیرت داشتم، حال ده برابر متحیر شدم
- آن پیر مرد خندید مثل خنده انسان هوشیار و زیرک...
- برایم گفت: ای فرزندم! تشویش نکن! تو و تمام کسانی که پیشم می نسخه دارم.......
قلم و کاغذ بیاور که برایت یک نسخه بنویسم؛
آوردم، برایم نوشت:
ای فرزندم! روزی تو مقرر شده است؛ پس ناحق خسته نشو!
ای فرزندم! تقدیر تو نوشته شده است؛ پس تشویش نکن!
ای فرزندم! دوستت از تو هم کرده عاجز تر است؛ پس فکر چیزیرا نکن!
ای فرزندم! دشمن تو ضعیف است؛ پس نترس!
- قلب خود را از سه چیز پاک کن! ۱- بدی ۲-حسد ۳- ریا.
- قلب خود را به سه چیز آراسته کن!
۱- راستی ۲- اخلاص ۳- تقوی.
در قلب خود سه چیز را جای بده!
۱- تسلیمی پروردگار ۲- حب رسول ۳- شکر الله در آشکار و پنهان.
همه مخلوقات را به پروردگارت بگذار! چون مدبر امور انسان است، فقط به اصلاح خود فکر کن!
باید سه چیز داشته باشی!:
۱- زبان ذاکر ۲- جسد صابر ۳- عقل عارف.
از سه چیز دوری کن!
۱- سخن زدن درمورد مردم ۲- فریب مردم ۳- همنشینیبا مردم بد.
#پس_این_نسخه_را_تطبیق_کن_قلب_تو_شفایاب_میشود.
یاالله برای ما توفیق عمل نصیب کن!!!!!!


ناشناس

896

E