خودت را بشناس و به آن ببال.


حکیم ارد بزرگ

896

E