مرگ و پایانی نیست، دگرگونی و آمیختگی با گیتی، آینده همه زندگان است.


حکیم ارد بزرگ

896

E