زندگی پیشکشی است ، برای شاد زیستن.


حکیم ارد بزرگ

896

E