حکیم ارد بزرگ

بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانیت است.