بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانیت است.


حکیم ارد بزرگ

896

E