عمر فاروق

قلب تان تازمان پاک است که در زبان تان سخن حق جاری باشد.